Kriminalforsorgen vil begrænse kriminalitet

kriminalforsorgen

Foto: (Arkivfoto) Erik Luntang/Ritzau Scanpix

Hvad er kriminalforsorgens hovedopgave?

Kriminalforsorgens vigtigste opgave er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har idømt de kriminelle. Her kan der altså være tale om fængsel, bødeforvandlingsstraf, samfundstjeneste eller forvaring. 

Under opgaven med at fuldbyrde domstolens straffe hører ligeledes mange andre opgaver. Dette gælder blandt andet at gennemføre varetægtsfængsling, frihedsberøvelse efter Udlændingeloven, føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte og føre tilsyn med psykisk syge.


Kriminalforsorgen som organisation

Formål, hovedopgaver og principper i Kriminalforsorgen blev formuleret i et principprogram i 1993. Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet og ledes af en direktør. Denne direktør står umiddelbart under justitsministeren, når det gælder afgørelser i konkrete sager. 

Den centrale styrelse af Kriminalforsorgen går under navnet Direktoratet for Kriminalforsorgen. Direktoratet for Kriminalforsorgen består af fire områdekontorer, som styrer driften af institutionerne i hver deres geografiske område. Et område indeholder blandt andet fængsler, pension og Kriminalforsorgen i Frihed.


Kriminalforsorgen job – mange forskellige stillinger

I en organisation som Kriminalforsorgen, bliver der varetaget mange forskellige stillinger. Et Kriminalforsorgen job kan derfor også spænde vidt og bredt, og der er stor forskel på, hvordan ansatte i Kriminalforsorgens hverdag ser ud. 

Vil du have et Kriminalforsorgen job, kan du blandt andet arbejde som afdelingslæge, fængselsbetjent, køkkenmedhjælper eller vagtplanlægger. Kriminalforsorgen beskæftiger sig nemlig med alle dele af fængselslivet. Derfor er der også brug for mennesker, der kan løse mange forskellige typer af arbejdsopgaver.


Kriminalforsorgen i din by

For at de straffe, som domstolen har fastsat, kan blive fuldbyrdet, er det vigtigt, at Kriminalforsorgen er til stede i hele landet. Derfor kan du blandt andet også finde Kriminalforsorgen Næstved, Kriminalforsorgen Holstebro, Kriminalforsorgen Århus, Kriminalforsorgen Kolding og Kriminalforsorgen København. 

De forskellige afdelinger af Kriminalforsorgen dækker forskellige områder. For eksempel dækker Kriminalforsorgen i Frihed Kolding over kommunerne Billund, Fredericia og Vejle og hører under Institution Sydøstjylland. På den måde er Kriminalforsorgen altså delt op i flere forskellige grupper fordel ud over landet. 


Gennem Kriminalforsorgen har du mulighed for at kontakte en indsat

Som sagt løser Kriminalforsorgen mange forskellige opgaver, når det gælder fuldbyrdelse af straf. Blandt andet har du gennem Kriminalforsorgen mulighed for at kontakte en indsat. Dog bør du være opmærksom på, at kontakten er anonym. Kriminalforsorgen oplyser nemlig ikke, hvem der afsoner på deres institutioner. 

Der kan være flere grunde til, at du gerne vil i kontakt med en indsat. Det kan for eksempel være, at du er pårørende. I tilfælde af, at du søger en bestemt indsat, kan du skrive et brev til vedkommende. Disse breve er dog ikke krypterede, og derfor bør fortrolige oplysninger ikke sendes ad denne vej. Vil du sende sikker mail som privatperson, kan dette ske gennem e-Boks eller over borger.dk

Det kan også være, at du har lyst til at kontakte en indsat i forbindelse med en journalistisk historie. Hvis dette er tilfælde, kan du lave et opslag til de indsattes opslagstavler. Opslaget kan du vedhæfte i en mail til Kriminalforsorgens kommunikationsafdeling, hvorfra det vil blive sendt videre til relevante institutioner. 


Kriminalforsorgen sætter rammerne for hverdagen

Det er blandt andet Kriminalforsorgen, der er med til at give de indsatte den hverdag, som de har i fængslet. Her er der fokus på, at en hverdag i fængsel skal ligne hverdagen udenfor mest muligt. Derfor holder de indsatte sig beskæftigede gennem arbejde, uddannelse eller behandling. 

De indsatte får desuden kostpenge og kan købe ind i fængslets butik. Herved kan man selv lave mad i afdelings køkken. De ansatte har altså selv ansvar for deres penge som typisk sættes ind på et betalingskort, som man kan bruge i fængslets butik. 

Ansatte i Kriminalforsorgen har desuden tavshedspligt. Får du et Kriminalforsorgen job vil det altså sige, at du ikke må give oplysninger om ansatte videre. Dette gælder, medmindre de ansatte selv har givet tilladelse til, at du må videregive oplysninger.


Hvordan kan Kriminalforsorgen hjælpe?

I tilfælde af at du er blevet varetægtsfængslet, vil du i løbet af de første to uger af varetægten få besøg af en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen i Frihed. Socialrådgiveren kan sammen med personalet i arresthuset hjælpe dig med eventuelle bekymringer og problemer. 

Hvis der er behov for det, kan personalet desuden hjælpe dig med at komme i kontakt med politiet. Ligesom at det er muligt at få kontakt med en advokat. I forbindelse med grundlovsforhøret kan du desuden få beskikket en forsvarer. Som du kan høre, er der megen hjælp at hente. 

Kriminalforsorgen hjælper dog ikke udelukkende den anholdte. Kriminalforsorgen kan nemlig også yde hjælp til pårørende. Dette kan blandt andet ske gennem Pårørende linje, hvor man kan ringe ind anonymt. Som pårørende kan du desuden søge hjælp hos foreningen Savn, eller du kan ringe til Børnetelefonen. 


Kriminalforsorgen arbejder på ny sikkerhedsorganisation

Ligesom alle mulige andre organisationer udvikler kriminalforsorgen sig naturligvis hele tiden. Dette sker blandt andet gennem den nye sikkerheds- og efterretningsorganisation. Arbejdet med den nye organisation i kriminalforsorgen har blandt andet til formål at øge sikkerheden i fængsler og samfund, blandt andet så der bliver bedre sikkerhed for medarbejderne. 

Både i fængsler, arresthuse tilsyn og ungekriminalforsorg arbejdes der altså for, at de ansatte i Kriminalforsorgen skal føle sig mere sikre og trygge. Arbejdet med den nye sikkerhedsorganisation har således blandt andet til formål at fremtidssikre Kriminalforsorgen, så organisation fortsat kan udføre et godt stykke arbejde med at få folk ud af kriminalitet. 


Resocialisering; Kriminalforsorgen arbejder på at få folk ud af kriminalitet

Som det også blev nævnt i starten af denne tekst, arbejder Kriminalforsorgen for at mindske kriminaliteten i samfundet. Derfor er det også en vigtig opgave inden for Kriminalforsorgen at resocialisere de dømte. 

Blandt andet udarbejdes der en handleplan for alle dømte med undtagelse af de folk, der afsoner i fodlænke. Her vurderes det blandt andre ting, hvor stor en risiko den dømte har for at begå kriminalitet efter straffen er afsonet. På den måde bliver indsatserne rette mod de indsatte eller tidligere indsatte, der har de største behov. 


Læs også:

https://112nyt.dk/wiki/dognrapporten-viser-dognets-seneste-hendelser

https://112nyt.dk/wiki/112-app-sender-automatisk-din-position